chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu hỏi:

Chất với nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

Bạn đang xem: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất

A. CH3OC2H5

B. C3H8.

C. C2H5OH.

D. CH3OH

Đáp án đích C.

Chất với nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH, nhằm dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ công việc sau, trước tiên là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp cơ tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học với links Hidro, rồi đối chiếu Một trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận tóm lại.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự C

Các nguyên tố hình họa nhắm tới nhiệt độ phỏng sôi: Liên kết hidro, lượng phân tử và hình dạng phân tử.

+ Liên kết hidro là links được tạo hình phân tử đem năng lượng điện (+) và phân tử đem năng lượng điện (-) Một trong những phân tử không giống nhau. Các hóa học với lực links hidro càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng rộng lớn.

+ Khối lượng phân tử: Các hóa học với phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

Ví dụ: Khối lượng phân tử rộng lớn nhiệt độ phỏng sôi rộng lớn hơn: CH3COOH > HCOOH

+ Hình dạng phân tử: Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ phỏng sôi càng thấp rộng lớn phân tử mạch ko phân nhánh.

– Để dễ dàng dàng so sánh nhiệt độ phỏng sôi của những hóa học hữu cơ ta chỉ việc ghi nhớ 4 bước nhỏ tại đây. trước hết là phân loại là hóa học links ion hoặc nằm trong hóa trị, tiếp cơ tất cả chúng ta sẽ phân loại những hóa học với links Hidro, rồi đối chiếu Một trong những hóa học vô nằm trong 1 group và tiếp cận tóm lại.

Xem thêm: vô gian đạo 3

– Nhiệt phỏng sôi của những chất: ankan < ete < ancol.

– Do cơ nhiệt độ phỏng sôi của C3H8 < CH3OC2H5 < CH3OH, C2H5OH

– Trong nằm trong sản phẩm đồng đẳng ancol: phân tử khối càng rộng lớn thì nhiệt độ phỏng sôi càng tốt nên nhiệt độ phỏng sôi của: CH3OH < C2H5OH

Vậy nhiệt độ phỏng sôi của: C3H8 < CH3OC2H55 < CH3OH < C2H5OH

Chất với nhiệt độ phỏng sôi tối đa là C2H5OH.

– Nguyên tắc đối chiếu nhiệt độ phỏng sôi

+ Hai hợp ý hóa học với nằm trong lượng hoặc lượng xấp xỉ nhau thì hợp ý hóa học này với links hiđro bền lâu hơn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học nằm trong loại links hiđro, hợp ý hóa học này với lượng to hơn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học là đồng phân của nhau thì đồng phân cis với nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(Giải thích: Đó là vì tế bào men lưỡng đặc biệt.Đồng phân cis tế bào men lưỡng đặc biệt không giống 0, đồng phân trans với tế bào men lưỡng đặc biệt bởi 0 hoặc bé xíu bại tế bào men lưỡng đặc biệt của đồng phân cis.

+ Hai hợp ý hóa học là đồng phân của nhau thì hợp ý hóa học này với diện tích S xúc tiếp phân tử to hơn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng cao hơn nữa rộng lớn.

+ Hai hợp ý hóa học với lượng cân nhau hoặc xấp xỉ nhau, hợp ý hóa học này với links ion sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

+ Hai hợp ý hóa học cơ học đều không tồn tại links hiđro, với lượng xấp xỉ nhau thì hợp ý hóa học này với tính phân đặc biệt rộng lớn sẽ sở hữu được nhiệt độ phỏng sôi cao hơn nữa.

Xem thêm: hậu duệ mặt trời hàn quốc