chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

&nbspCâu 1: Dung dịch KOH phản xạ với sản phẩm oxit:

Bạn đang xem: chỉ dùng dung dịch koh để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây

&nbspĐáp án

&nbspP2O5; CO2; Al2O3 ; SO3

&nbspCâu 2: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

&nbspĐáp án:

&nbspDùng quì tím: chỉ nhận biết được dung dịch KOH.

&nbsp– Dùng Zn, Al: ko nhận biết được.

&nbsp– Dùng BaCO3:

&nbsp+ Cho vào dung dịch KOH ko có hiện tượng

&nbsp+ Cho vào dung dịch HCl có khí cất cánh lên

&nbsp+ Cho vào dung dịch H2SO4: có khí cất cánh lên và kết tủa trắng

&nbspBaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

&nbspBaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2↑ + H2O

&nbspCâu 3: Nhận biết những hỗn hợp tổn thất nhãn vì thế cách thức hóa học: KOH, KCl, K2SO4, KNO3.

&nbspĐáp án: 

&nbspLấy hình mẫu demo của 4 dung dịch:

&nbspDùng quỳ tím nhằm phân biệt 4 hình mẫu thử:

&nbspMẫu demo thực hiện xanh rì màu sắc quỳ tím là KOH, những hóa học không giống ko thay đổi màu sắc quỳ tím

&nbspDùng dd BaCl2 nhằm phân biệt 3 hình mẫu thử:

&nbsp+Mẫu demo xuất hiện tại kết tủa White là dd K2S04

&nbspK2S04+BaCl2=>BaS04+2KCl

&nbsp+Mẫu demo ko hiện tượng kỳ lạ là dd KCl,KN03

&nbspDùng dd AgN03 nhằm phân biệt 2 hình mẫu demo còn lại:

&nbsp+Mẫu demo xuất hiện tại kết tủa White là dd KCl

&nbspAgN03+KCl=>AgCl+KN03

&nbsp+Mẫu demo ko hiện tượng kỳ lạ là dd KN03

&nbspCâu 4: Cho 6,08 gam láo lếu ăn ý NaOH và KOH tính năng không còn với hỗn hợp HCl tạo nên 8,3 gam láo lếu ăn ý muối bột Clorua. Số gam từng hiđroxit nhập láo lếu ăn ý thứu tự là

&nbspĐáp án

&nbsp1,6 và 4,48.

&nbspCâu 5: Hoà tan 17 gam láo lếu ăn ý NaOH, KOH, Ca(OH)2 nhập nước được 500 gam hỗn hợp X. Để trung hoà 50 gam hỗn hợp X nên dùng 40 gam hỗn hợp HCl 3,65%. Cô cạn hỗn hợp sau khoản thời gian trung hoà chiếm được lượng muối bột khan là

&nbspĐáp án

&nbspTa với nH+ = nHCl = 0,04 mol

&nbspPhương trình phản ứng: H+ + OH- → H2O

&nbsp→ nOH- = 0,04 mol

&nbspChú ý lượng hỗn hợp X cần thiết dung hòa vì thế 1/10 lượng ban đầu

&nbsp→ mNa+ + mK+ + mCa2+ = 1,7 -mOH- = 1,7 – 0,04×17 = 1,02 gam

&nbspmmuối = mNa+ + mK+ + mCa2+ + mCl- = 1,02 + 0,04×35,5 = 2,44 gam.

&nbspCâu 6: vì sao nacl ko tính năng với koh

&nbspĐáp án

&nbspMuối ko tính năng với bazo

&nbspCâu 7: koh thực hiện quỳ tím chuyển màu sắc gì

&nbspĐáp án

&nbspKhi quỳ tím tính năng với bazơ, quỳ tím hóa thanh lịch greed color.

&nbspCâu 8: Để pha chế hỗn hợp KOH, người tao cho:

&nbspĐáp án

&nbspK2CO3 tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2

&nbspCâu 9: Khi mang đến 100ml hỗn hợp KOH 1M nhập 100ml hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp với chứa chấp 6,525 gam hóa học tan. Nồng chừng mol của HCl nhập hỗn hợp vẫn người sử dụng là

&nbspĐáp án

&nbsp0.5M

&nbspCâu 10: Cho 100 ml hỗn hợp KOH 1,5M nhập 200 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M, chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X, chiếm được láo lếu ăn ý bao gồm những hóa học là

&nbspĐáp án

&nbspKH2PO4 và K3HPO4

&nbspCâu 11: Cho a lít hỗn hợp KOH với pH = 12 nhập 8 lít hỗn hợp HCl với pH = 3 chiếm được hỗn hợp Y với pH = 11. Giá trị của a là:

&nbspĐáp án

&nbspTa có: a lít hỗn hợp KOH với pH = 12 ⇒ pOH = 2

&nbsp⇒ nOH − bđ = 0,01a (mol)

&nbsp8 lít đung dịch HCl với pH = 3

&nbsp⇒ bđ = 8.10-3 (mol)

&nbsppH sau = 11 > 7 ⇒ KOH dư

&nbspTa có: pOH sau = 3 ⇒ [OH-] dư = 10-3M

&nbsp⇒ nOH − dư = 0,01a – 8.10-3 = 10-3.(a + 8)

Xem thêm: tập làm người xấu

&nbsp⇒ a = 1,78

&nbspCâu 12: Dung dịch KOH 0,0001M với pH vì thế bao nhiêu

&nbspĐáp án

&nbspnOH− = 0,0001 mol

&nbsp=>pOH = −lg[OH−] = −lg(0,0001) = 4 => pH = 14 − 4 = 10

&nbspCâu 13: Tính pH của hỗn hợp KOH 0,001M:

&nbspĐáp án

&nbsp11

&nbspCâu 14: Dung dịch KOH không tồn tại đặc điểm hoá học tập này sau đây?

&nbspĐáp án

&nbspKOH là bazơ tan nên không biến thành nhiệt độ phân bỏ.

&nbspCâu 15: Chỉ người sử dụng hỗn hợp KOH nhằm phân biệt được những hóa học riêng lẻ nhập group này sau đây?

&nbspĐáp án

&nbsp– Khi người sử dụng KOH:

&nbsp+) Mg, Fe: không tồn tại hiện tại tượng

&nbsp+) K, Na: hóa học rắn bị hòa tan + khí (M + H2O → MOH + 0,5H2)

&nbsp+) Al2O3: hóa học rắn bị hòa tan (Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O)

&nbsp+) Al: hóa học rắn bị hòa tan + khí (Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 1,5H2)

&nbsp+) Zn: hóa học rắn bị hòa tan + khí (Zn + 2NaOH + H2O → Na2ZnO2 + 2H2)

&nbspCâu 16: Cho hỗn hợp KOH dư nhập 50 ml dd (NH4)2SO4 1M. Đun rét nhẹ nhàng, thể tích khí bay rời khỏi (ở đktc) là

&nbspĐáp án

&nbsp2,24 lít.

&nbspCâu 17: Có 50 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu ăn ý KOH 0,05M và Ba(OH)2 0,025M. Người tao thêm thắt V ml hỗn hợp HCl 0,16M nhập 50 ml hỗn hợp bên trên chiếm được hỗn hợp với pH = 2. Giá trị của V là:

&nbspĐáp án

&nbsp36.67

&nbspCâu 18: KOH là hóa học gì,  KOH gọi là gì

&nbspĐáp án

&nbspKali hydroxide là 1 trong những kiềm mạnh với tính bào mòn, thương hiệu thông thườn là potash ăn domain authority. gọi là Kali hydroxide

&nbspCâu 19: KOH với kết tủa ko, koh với tan nội địa không

&nbspĐáp án

&nbspDo là hóa học tan nên ko tạo ra kết tủa

&nbspCâu 20: koh là oxit gì

&nbspĐáp án

&nbsplà một kiềm mạnh ko nên oxit

&nbspCâu 21: Trung hòa hỗn hợp KOH 2M vì thế 250ml HCL 1,5M

&nbspTính thể tích hỗn hợp KOH nên dùng mang đến phản ứng

&nbspĐáp án

&nbspKOH + HCl → KCl + H2O

&nbspĐổi 250 ml = 0,25 l

&nbspn HCl = 0,25 . 1,5 = 0,375 mol

&nbspTheo PTHH :

&nbspn KOH = n HCl = 0,375 mol

&nbspV dd KOH = 0,375 : 2 = 0,1875 l

&nbspCâu 22: Cho 150 ml hỗn hợp KOH 1,2M tính năng với 100 ml hỗn hợp AlCl3 độ đậm đặc x mol/l, chiếm được hỗn hợp Y và 4,68 gam kết tủa. Loại vứt kết tủa, thêm thắt tiếp 175 ml hỗn hợp KOH 1,2M nhập Y, chiếm được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

&nbspĐáp án

&nbspAlCl3 + KOH : 0,18 mol→ 0,06 mol Al(OH)3 + dd Y

&nbspDD Y + KOH : 0,21 mol → 0,03 mol Al(OH)3

&nbspNhận thấy Khi thêm thắt KOH nhập hỗn hợp Y lại tạo ra kết tủa

&nbsp→ nhập hỗn hợp Y còn AlCl3 còn dư : (0,1x- 0,06) mol

&nbspVì 3×nKOH = 0,09 <nKOH = 0,21 mol → xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hòa tan kết tủa

&nbsp4nAlCl3 dư = nkết tủa + nKOH → nAlCl3 = (0,03 +0,21):4= 0,06 → 0,1x-0,06 = 0,06 → x= 1,2

&nbspCâu 23: koh màu sắc gì

&nbspĐáp án

&nbspNó là 1 trong những hóa học rắn kết tinh anh màu sắc trắng

&nbsp 

&nbsp 

&nbsp 

&nbsp 

&nbspTag: h2s04 17g ca oh 001m cho tới 50ml cơ hội 150ml 

Xem thêm: phim set mẹ con