ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

Nguyễn Phương Oanh – Khối trưởng khối mẫu giáo lớn

Nguyễn Thị Mừng – Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Thị Thanh Lan – Khối trưởng khối mẫu giáo nhỡ