education has been developed in

Câu hỏi:

08/03/2022 1,158

Bạn đang xem: education has been developed in

B. parallel

Đáp án chủ yếu xác

parallel (adj): tuy vậy song

selected (adj): được lựa chọn

following (adj): theo đuổi sau, tiếp theo

Cụm kể từ “in parallel with something”: tuy vậy song/ tuy vậy hành với hình mẫu gì

=>Education has been developed in parallel with modern industry and the mass truyền thông.

Tạm dịch:Nền dạy dỗ được cải tiến và phát triển tuy vậy song cùng với nền công nghiệp văn minh và ngành truyền thông nhiều phương tiện đi lại.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer. 

There is a wide range of _______ in the education system of the USA.

A. select

B. selective

C. selected

D. selection

Câu 2:

Choose the correct answer. 

He owed his success not vĩ đại privilege but vĩ đại self-education and a driving desire for______.

A. achieve

B. achiever

C. achievement

D. achievable

Câu 3:

Choose the correct answer. 

In the UK, _______ schools refer vĩ đại government-funded schools which provideeducation không lấy phí of charge vĩ đại pupils.

A.state

B. secondary

Xem thêm: dự báo thời tiết và tình yêu

C. independent

D. primary

Câu 4:

Choose the correct answer. 

The college offers both _______ and professional qualifications.

A. government

B. experience

C. requirement

D. academic

Câu 5:

Choose the correct answer. 

He did not bởi well at school and left with few _______ qualifications.

A. academic

B. academy

C. academician   

D. academically

Câu 6:

Choose the correct answer. 

The Minister of the Education and Training Department appeared on TV last nightto _______ his new policy.

A.public

B.publicly

C.publicize

D. publicizing

Xem thêm: emily in paris season 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK