her mother prevented her

Câu hỏi:

03/08/2020 46,622

Bạn đang xem: her mother prevented her

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“I’m sorry I didn’t phone you earlier”, Margaret said to tát you.

=> Margaret apologized.............................

Câu 2:

“You have passed the final exams. Congratulations!” Jim said to tát you

=> Jim congratulated bu...................................

Câu 3:

I wouldn’t ..................... of going to tát the các buổi tiệc nhỏ I hadn’t been invited to tát.

A. dream

B. intend

C. depend

Xem thêm: dương quang phổ chiếu

D. rely

Câu 4:

The instructor warned the students ............ sailing alone on the lake.

A. on

B. for

C. of 

D. against

Câu 5:

“I’ll drive you to tát the airport.” John said to tát Linda..

=> John insisted............................................................

Câu 6:

“You didn’t bởi what I said”, the mother said to tát her son.

=> The mother accused.....................

TÀI LIỆU VIP VIETJACK