hiệu suất sinh thái là

Hiệu suất sinh thái xanh là gì?

Hiệu suất sinh thái xanh là tỉ trọng % fake hóa tích điện qua chuyện những bậc đủ chất nhập hệ sinh thái xanh. Hiệu suất sinh thái xanh của bậc đủ chất sau thu thập được thông thường là 10% đối với bậc trước ngay tắp lự kề (Hiệu suất sinh thái xanh luôn luôn trực tiếp nhỏ rộng lớn 100%).

Bạn đang xem: hiệu suất sinh thái là

Ví dụ hiệu suất sinh thái xanh của một hệ sinh thái

Công thức tính hiệu suất sinh thái

Hiệu suất sinh thái xanh rất có thể màn trình diễn vày công thức:

eff = Ci+1 / Ci x 100%

Trong ê, eff là hiệu suất sinh thái xanh (tính vày %), Ci là bậc đủ chất loại i, Ci+1 là bậc đủ chất loại i+1 sau bậc Ci.

Hoặc

Bài luyện hình mẫu về tính chất hiệu suất sinh thái

Xem thêm: người đàn ông ireland

Ví dụ:

Biết tích điện mặt mũi trời chiếu xuống một hệ sinh thái xanh là 9.109 kcal. Năng lượng của loại vật tạo ra là 45 x 108 kcal. Năng lượng loại vật dung nạp bậc một là 45.107kcal, của loại vật dung nạp bậc 2 là 9.107 kcal. tường hiệu suất sinh thái xanh của loại vật dung nạp bậc 3 là 10%. Xác lăm le hiệu suất sinh thái xanh của loại vật dung nạp bậc 1, bậc 2.

Đáp án:

– Hiệu suất sinh thái xanh của loại vật dung nạp bậc 1: 

– Hiệu suất sinh thái xanh của loại vật dung nạp bậc 2: 

Xem thêm: cuộc đời đầu tiên