i couldn't make out what he had talked about because i was not used to his accent

Câu hỏi:

09/03/2022 2,217

Bạn đang xem: i couldn't make out what he had talked about because i was not used to his accent

B. understand

Đáp án chủ yếu xác

make out (v.phr): hiểu

=> make out = understand

Tạm dịch: Tôi ko thể nắm rõ những gì anh tao vẫn phát biểu vì thế tôi lạ lẫm với giọng của anh ý tao.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I think that up to lớn now there has not been a real ________ between men and women.

A. equal

B. equally

C. equality

D. equalize

Câu 2:

A child receives his early ________ from their parents.

A. educate

B. education

C. educator

D. educative

Câu 3:

It is against the law to lớn ________ on the basis of sex, age, marital status, or race.

A. suit

B. discriminate

C. believe

D. gain

Câu 4:

Xem thêm: xem phim tam sinh tam thế thập lý đào hoa

Mrs. Pike is a feminist, who ________ that women should be offered thesame job opportunities as men.

A. varies

B. advocates

C. leads

D. votes

Câu 5:

Birth control methods have ________ women from the endless cycle of childbearing and rearing.

A. free

B. freely

C. freedom

D. freed

Câu 6:

If you have the ________ in an election, you have the legal right to lớn indicate your choice.

A. status

B. individual

C. vote

D. equality

Câu 7:

________ is the study or creation of theories about basic things such as the nature of existence, knowledge, and thought, or about how people should live.

A. Politics

B. Physics

C. Business

D. Philosophy

Xem thêm: vinh quang trong thù hận phần 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK