it was obvious that the deal

Câu hỏi:

22/03/2020 41,094

Bạn đang xem: it was obvious that the deal

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the khuyễn mãi giảm giá was no longer tenable, sánh we kicked it into touch.

D. approved it

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ ngược nghĩa - Kiến thức về kể từ vựng

Tạm dịch: Rõ ràng là thỏa thuận hợp tác không hề rất có thể triển khai được, chính vì vậy Shop chúng tôi vẫn diệt vứt nó.

=> Kick st into touch/into the long grass: diệt vứt, ngừng lại >< approve /ə'pru:v/: phê duyệt, đồng ý

Các đáp án khác:

A. measure /'meʒər/ (v): đo lường

B. mention /'menn/ (v): đề cập

C. forget /fər'get/ (v): quên

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 2:

She did a funny little curtsy which Josh and Silver couldn't help _____ at.

A. laugh .   

B. laughing 

C. lớn laugh 

D. to laughing

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

Xem thêm: những đứa con trong gia đình

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 4:

I _____ a xe đạp lớn school every day but today I _____ lớn school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 5:

There are usually a lot of job seekers applying for one position. Only a few of them are _____ for an interview.

A. shortlisted       

B. listed       

C. screened 

D. tested

Câu 6:

Every week, his mother goes lớn _____ university lớn visit him while my mother has never come lớn visit u since I went lớn _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the