it was the first time she had ever seen such a moving documentary

Câu hỏi:

13/01/2022 4,277

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions. 

Bạn đang xem: it was the first time she had ever seen such a moving documentary

It was the first time she had ever seen such a moving documentary

A. She had never seen a moving documentary before.

B. She had seen such a moving documentary for a long time.

C. She had never seen a more moving documentary than thở this before.

Đáp án chủ yếu xác

D. The first time she saw such a moving documentary was a long time ago.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Cô ko khi nào thấy một tập phim tư liệu cảm động chưa dừng lại ở đó này trước đó.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

 By the time Pete telephoned mạ, I had already finished updating my social networking profile.

A. Pete telephoned mạ while I was updating my social networking profile.

B. Pete telephoned mạ after I had already finished updating my social networking profile.

C. Hardly I had finished updating my social networking profile when Pete telephoned mạ.

D. When Pete telephoned mạ, I finished updating my social networking profile.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

 “Jim, why don't you open a new tài khoản on Facebook or Twitter?” said Jane.

A. Jane suggested Jim opened a new tài khoản on Facebook or Twitter.

B. Jane suggested Jim opens a new tài khoản on Facebook or Twitter.

C. Jane suggested Jim should open a new tài khoản on Facebook or Twitter.

D. Jane suggested Jim vĩ đại open a new tài khoản on Facebook or Twitter.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions. 

 I was not in the mood for taking part in a chatting diễn đàn.

Xem thêm: autumn falls trapped in an elevator

A. I didn't want vĩ đại join in a chatting diễn đàn.

B. I was not in a good mood then vĩ đại chat vĩ đại you.

C. Having a serious conversation made mạ moody.

D. I was in a bad mood because of taking part in a chatting diễn đàn.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

The Thành Phố New York Times reports that Brad was awarded the first prize.

A. It's reported that Brad wins the first prize.

B. It's reported that Brad vĩ đại be awarded the first prize.

C. Brad is reported vĩ đại have been awarded the first prize.

D. The first prize is reported vĩ đại award vĩ đại Brad.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

This music concert wouldn't have been possible without your sponsorship.

A. If you didn't sponsor, this music concert wouldn't have been possible.

B. Your sponsorship made it possible for this music concert vĩ đại take place.

C. If it had been for your sponsorship, this music concert wouldn't have been possible.

D. It's possible that your sponsorship made this music concert impossible.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

 The horror film didn't come up vĩ đại our expectations.

A. The horror film fell short of our expectations.

B. We expected the horror film vĩ đại over more abruptly.

C. We expected the horror film vĩ đại be more boring.

Xem thêm: cách kiềm chế dục vọng

D. The horror film was as good as we expected.