jack and david are talking about taking a gap year

Câu hỏi:

18/04/2022 6,210

Jack and David are talking about taking a gap year.

Bạn đang xem: jack and david are talking about taking a gap year

- Jack: "I think taking a gap year is a waste of time."

- David: "__________. It gives gap-year takers a lot of valuable experiences."

A. I agree with you        

B. I don't quite agree

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Ngôn ngữ tiếp xúc

Giải thích: - Jack: “Tôi nghĩ về việc nghỉ ngơi một năm vừa qua ĐH thiệt tốn thời hạn.”

- David: “_________. Nó mang lại những người dân nghỉ ngơi 1 năm cơ thật nhiều thưởng thức quý giá.” 

A. Tôi đồng ý với các bạn => ko thích hợp nghĩa

B. Tôi lắc đầu lắm

C. Đúng vậy => ko thích hợp nghĩa

D. Hân hạnh của tôi => ko thích hợp nghĩa

Tạm dịch: - Jack: “Tôi nghĩ về việc nghỉ ngơi một năm vừa qua ĐH thiệt tốn thời hạn.”

- David: “Tôi lắc đầu lắm. Nó mang lại những người dân nghỉ ngơi 1 năm cơ thật nhiều thưởng thức quý giá.” 

Chọn B.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The flood victims ________ with food and clean water by the volunteers.

A. provided

B. were provided

C. were providing

D. provide

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

She last visited her home page country ten years ago.

A. She hasn't visited her home page country for ten years.

Xem thêm: phiên tòa tình yêu tập 8

B. She didn't visit her home page country ten years ago.

C. She has visited her home page country for ten years.

D. She was in her home page country for ten years.

Câu 3:

In different parts of the world, elephants are still hunted for its ivory tusks.

        A                 B                                    C                           D

Câu 4:

Mike _________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. was watching

B. is watching

C. watched

D. watches

Câu 5:

It is essential vĩ đại provide high school students with adequate career orientation, ví they can make

             A                                                                                                 B

more informative decisions about their future major.

               C                                                           D

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Yesterday morning, Joe arrives late for school for the first time.

                   А                    В                      C                  D

Câu 7:

The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country's aviation industry due vĩ đại international travel restrictions.

A. considerably benefited

B. negatively changed

C. severely damaged     

Xem thêm: hwang woo seul hye

D. completely replaced