jason told me that he

Câu hỏi:

27/03/2020 37,426

Bạn đang xem: jason told me that he

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Jason told mạ that he _________ his best in the exam the _________ day.

C. would tự / following

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Trong câu trần thuật con gián tiếp động kể từ lùi 1 thì ”will” -> “would”, “tomorrow” -> “the following day”

Dịch câu:  Jason bảo tôi rằng anh tớ tiếp tục thực hiện rất là vô bài xích đánh giá ngày ngày sau.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

He has been very interested in doing research on _________ since he was at high school.

A. biology

B. biological

C. biologist

D. biologically

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

The International Red Cross has about 97 million volunteers whose main _____ is đồ sộ protect human life and health.

A. mission

B. experience

C. organization

D. rule

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. obvious

B. clear

Xem thêm: biểu hiện rõ nhất của cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

C. insignificant

D. thin

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!

A. Listen

B. Be careful

C. Go

D. Watch

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

Biologists have introduced a global list of endangered and vulnerable animal species.

A. rare and specious

B.  small but invaluable

C. weak and easily hurt 

D. strong and unusual

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ

each of the following questions.

I gave him my e-mail address _________ he could keep in touch with mạ.

A. that

B. ví that

C. such that

D. ví as to

Xem thêm: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK