khi một vật dao động điều hòa thì

Câu hỏi:

13/10/2019 64,815

Bạn đang xem: khi một vật dao động điều hòa thì

A. Vận tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng 

Đáp án chủ yếu xác

B. Lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn tỉ trọng với bình phương biên độ 

C.Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật ở địa điểm cân nặng bằng 

D.Lực kéo về ứng dụng lên vật có mức giá trị cực lớn Lúc vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết về xê dịch điều hoà

Cách giải:

Khi một vật xê dịch điều tiết thì véc tơ vận tốc tức thời của vật có tính rộng lớn cực lớn Lúc vật qua chuyện địa điểm cân nặng bằng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gốc thời hạn được lựa chọn vô khi này nếu như phương trình xê dịch điều tiết với dạng x=Acos(ωt+π2)?

A.Lúc hóa học điểm qua chuyện địa điểm cân đối theo hướng dương qui ước 

B.Lúc hóa học điểm với li phỏng x = - A 

C.Lúc hóa học điểm với li phỏng x = + A 

D.Lúc hóa học điểm qua chuyện địa điểm cân đối theo hướng âm qui ước

Câu 2:

Một vật xê dịch điều tiết với phương trình x = 2cos(2πt – π/6) centimet. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật bên trên thời gian t = 0,25s là:

A. - 40 cm/s2.  

B. 40cm/s2.

C. ±40cm/s2.

D. π cm/s2.

Câu 3:

Một hóa học điểm xê dịch theo đòi phương trình x = 6cos(4πt + π/2) centimet. Vận tốc của hóa học điểm tại thời gian t = 1/12 s là

Xem thêm: don't forget to write to me soon

A. – 12π cm/s.

B. 183πcm/s.

C. 12π cm/s. 

D. –183π cm/s.

Câu 4:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết với biên phỏng 5 centimet và vận tốc cực lớn là 10 cm/s. Chu kì xê dịch của vật nhỏ là: 

A.3 s. 

B.4 s. 

C.1 s. 

D.2 s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chu kì xê dịch T = 2s bên trên điểm với g = 10 m/s2. Biên phỏng góc của xê dịch là 60. Vận tốc của con cái rung lắc bên trên địa điểm với li phỏng góc 30 có khuôn khổ là

A. 25 m/s. 

B. 22,2 m/s. 

C. 27,8 cm/s. 

D. 28,7 cm/s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xê dịch điều tiết với biên phỏng 10 centimet và tần số góc 2 rad/s. Tốc phỏng cực lớn của hóa học điểm là 

A. đôi mươi cm/s. 

B. 10 cm/s. 

C. 5 cm/s. 

D. 40 cm/s.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK