lúc đó, tôi đã chuyển sinh thành slime

Lúc ê tôi tiếp tục gửi sinh trở nên Slime [Việt sub] - YouTube