một vật dao động điều hòa theo phương trình

Với giải bài bác 1.12 trang 5 sbt Vật Lí lớp 12 được biên soạn tiếng giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện môn Lí 12. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: một vật dao động điều hòa theo phương trình

Giải SBT Lí 12 Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 1.12 trang 5 SBT Lí 12: Một vật giao động điều hoà theo dõi phương trình x = 0,05cos10πt (m). Hãy xác định:

a) Biên chừng, chu kì và tần số của vật.

b) Tốc chừng cực lớn và tốc độ cực lớn của vật.

c) Pha của giao động và li chừng của vật bên trên thời gian t = 0,075 s.

Lời giải:

a)

- Biên chừng giao động của vật là A = 0,05m

- Chu kỳ của giao động là T=2πω=2π10π=0,2s

- Tần số giao động của vật là f=1T=10,2=5Hz

b) Vận tốc cực lớn của vật là vmax = ωA = 10π . 0,05 = 0,5π m/s

Gia tốc cực lớn của vật là amax = ω2A = (10π)2 . 0,05 = 5π2 m/s2

c) Pha giao động của vật ở li chừng t = 0,075s là : 10πt = 10π.0,075 = 3π/4

Li chừng của vật là x = 0,05cos3π4 = - 0,035m

Xem tăng tiếng giải sách bài bác tập luyện Vật Lí lớp 12 hoặc, cụ thể khác: 

Xem thêm: cuốn sổ tử thần

Bài 1.1 trang 3 SBT Lí 12:Một hóa học điểm giao động điều tiết với quy trình là 1 đoạn trực tiếp nhiều năm 30cm...

Bài 1.2 trang 3 SBT Lí 12: Tốc chừng một vật giao động điều tiết cực lớn lúc nào...

Bài 1.3 trang 3 SBT Lí 12: Một điểm hoạt động tròn trặn đều với vận tốc nhiều năm 0,60 m/s bên trên một lối tròn trặn... 

Bài 1.4 trang 3 SBT Lí 12: Một vật giao động điều tiết theo dõi phương trình x = 5cosπt(cm). Tốc chừng... 

Bài 1.5 trang 3 SBT Lí 12: Phương trình giao động điều hoà của một hóa học điểm là x = Acos(ωt - π2 )cm... 

Bài 1.6 trang 4 SBT Lí 12: Một vật giao động điều hoà theo dõi phương trình x = 10cos(πt + π6 )(cm). Lấy π2 = 10...

Bài 1.7 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm giao động điều hoà theo dõi phương trình: x = 2cos(2πt + π2 )cm...

Bài 1.8 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox. Khi hóa học điểm qua quýt địa điểm... 

Bài 1.9 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox. sành quãng lối đi được...

Bài 1.10 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm giao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên chừng 5 centimet...

Bài 1.11 trang 4 SBT Lí 12: Một hóa học điểm giao động điều hoà bên trên trục Ox. Vectơ tốc độ... 

Bài 1.13* trang 5 SBT Lí 12: Một vật giao động điều hoà với biên chừng A = 24 centimet và chu kì T = 4 s... 

Bài 1.14 trang 5 SBT Lí 12: Xét một cách thức truyền và biến hóa hoạt động (H.1.1). Hãy phân tích và lý giải tại vì sao... 

Bài 1.15 trang 5 SBT Lí 12: Hai điểm M và N nằm trong hoạt động đều bên trên một lối tròn trặn tâm O, nửa đường kính A... 

Xem thêm: bản án từ địa ngục