my dad said that i'd better spend more time on my

Câu hỏi:

17/08/2022 1,538

Bạn đang xem: my dad said that i'd better spend more time on my

D. studies

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án D

Tạm dịch: Ba tôi trình bày tôi nên để nhiều thời hạn mang lại việc học tập.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You have to tướng be highly ________ to tướng tự well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Câu 2:

If you’re not sure what “something” means, look it__________ in the dictionary.

A. for

B. out

C. at

D. up

Câu 3:

I can’t cope well _____ all the homework I’ve got to tướng do!

A. on

B. of

C. about

D. with

Câu 4:

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able to tướng go to tướng university and get a _________.

Xem thêm: giờ cao điểm dùng điện là

A. certificate

B. diploma

C. degree

D. scholarship

Câu 5:

He has got a degree _______ Information Technology from Oxford University.

A. in

B. for

C. on

D. of

Câu 6:

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult to tướng keep ______ with her classmates.

A. on

B. off

C. down

D. up

Câu 7:

I did six hours of _______ for the test, but I still failed.

A. education

B. survey

C. revision

D. training

TÀI LIỆU VIP VIETJACK