my friend la gì

So was my friend.

Bạn đang xem: my friend la gì

bạn tôi cũng vậy.

My friend, Trish, is....

Bạn tôi, Trish, vẫn...

He can protect u lượt thích my friends.

Cậu ấy rất có thể bảo đảm tớ kiểu như giống như những người chúng ta của ta.

Don't worry, my friend.

Đừng nơm nớp, bạn tôi.

This is my friend from the university!

Đây là kẻ chúng ta cộng đồng ngôi trường của em.

I need vĩ đại give a message vĩ đại my friends.

Tôi cần thiết gửi một lời nhắn cho những bạn của tôi.

My... my friends are still alive and we're shooting at each other?

Bạn - - bạn của tôi đều sinh sống và công ty chúng tôi phun cho nhau ư?

Beer, my friend.

Beer, my friend?

I just watched my friend get shot through the heart.

Anh một vừa hai phải bắt gặp bạn anh bị phun ngay lập tức tim.

So don’t be fearful, my friend.

Vậy thì người chúng ta của tôi ơi, chớ hoảng sợ hãi nhé.

My friend Max was baptized when he was eight years old.

Người chúng ta của tôi thương hiệu Max vẫn Chịu phép tắc báp têm nhập khi tám tuổi hạc.

It is already six years since my friend went with his sheep.

Đã sáu năm tròn trĩnh rồi, người bạn bé nhỏ nhỏ của tôi vẫn kể từ biệt đi ra lên đường với con cái chiên của tôi.

Can I trouble you for a cigarette, my friend?

Tôi quấy nhiễu anh cho 1 điều dung dịch được chứ, anh bạn?

Xem thêm: chuyên đề toán 10 chân trời sáng tạo

Let my friends out.

Thả bạn tôi đi ra.

My friend Dan Dennett, who's here today, has one.

Bạn tôi Dan Dennett người xuất hiện thời điểm ngày hôm nay, cũng đều có phát minh cơ.

But my friends are gonna figure out how vĩ đại fix this, I promise.

Nhưng bạn tôi tiếp tục mò mẫm đi ra tôi hứa.

I dropped the copies off at my friend’s apartment as before.

Trước cơ tôi nhằm những phiên bản sao ở nhà một người bạn.

I need vĩ đại find my friends.

Tôi cần thiết mò mẫm bạn mình

With this simple question, my friend had at last succeeded in opening a tiny breach into my heart.

Với thắc mắc giản dị này, ở đầu cuối, người chúng ta của tôi vẫn thành công xuất sắc trong các công việc khai banh một khe hở nhỏ nhập linh hồn tôi.

My friend giving birth.

Bạn tớ một vừa hai phải mới mẻ sinh.

I spoke vĩ đại my friends at the mosque.

Tôi vẫn thì thầm với mấy người bạn trong nhà thờ.

Leave my friend alone or I'll đường dây nóng the Germans.

Để mang lại bạn tôi yên tĩnh còn nếu không tôi tiếp tục gọi bộ đội Đức.

I'm taking the metro with my friends.

Con tiếp tục lên đường xe cộ năng lượng điện ngầm với bạn.

Heini, I want you vĩ đại meet my friend, Ernst.

Heini, tôi ham muốn ra mắt bạn tôi, Ernst.

You guys are my friends.

Các chúng ta là bạn của tôi.

Xem thêm: đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 4