our enterprise is seeking for candidates who are and hard working

Câu hỏi:

21/07/2022 435

Bạn đang xem: our enterprise is seeking for candidates who are and hard working

D. reliable

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

     A. reliant (adj): phụ thuộc, dựa vào                  B. reliance (n): sự dựa dẫm

     C. unreliable (adj): ko xứng đáng tin tưởng                    D. reliable (adj): xứng đáng tin tưởng cậy

Sau “and” là tính kể từ “hard-working” => trước “and” cần thiết điền một tính kể từ.

Tạm dịch: Doanh nghiệp của Shop chúng tôi đang được mò mẫm kiếm những ứng cử viên uy tín và cần cù.

Chọn D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The volunteer team ______ students with various visual, hearing, physical and cognitive impairments every two months lớn give them both financial and spiritual tư vấn.

A. Call back

B. Call off

C. Call on  

D. Call out

Câu 2:

The chef tasted the meat cautious before carefully serving it lớn his special guest.

A. tasted

B. cautious 

C. carefully

D. special

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

We shouldn't make an appointment with this doctor. You can see him whenever you want.

A. shouldn't  

Xem thêm: dương quang phổ chiếu

B. with  

C. can 

D. want

Câu 4:

In this project, your responsibility is search for information about environmental pollution as much as possible.

A. responsibility

B. search 

C. for

D. much as

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct response lớn each of the following exchanges.

 - “Hi, I'd lượt thích lớn buy three tickets for the Lost in Fear.” – “_______________ ”

A. How many tickets?   

B. I'm sorry. They were sold out.

C. We don't lượt thích this film.

D. You should see other interesting films

Câu 6:

“You look ví sad. ________” – “I couldn't have my parent's permission.”

A. Can you help me?      

B. How vì thế you giảm giá khuyến mãi with it?

C. What's the problem?

D. What should I do?

Xem thêm: bác sĩ cha tập 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK