số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

Câu hỏi:

22/03/2020 5,910

Bạn đang xem: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

A. độ cao thấp ít nhất của quần thể

B. loại phân bổ của quần thể

C. độ cao thấp tối nhiều của quần thể

D. tỷ lệ thành viên của quần thể

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Số lượng thành viên bên trên một đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích của quần thể được gọi là tỷ lệ những thể của quần thể

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến quy trình phiên mã, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Enzim xúc tác mang đến quy trình phiên mã là ADN pôlimeraza

B. Trong quy trình phiên mã với sự nhập cuộc của ribôxôm

C. Quá trình phiên mã ra mắt theo đòi cách thức bổ sung cập nhật và cách thức bảo tồn

D. Trong quy trình phiên mã, phân tử ARN được tổ hợp theo hướng 5'->3'

Câu 2:

Khi nói đến quan hệ thân ái phát triển và cải tiến và phát triển nhập cuộc sống loại vật, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Là nhị quy trình song lập nhau.

(2) Là nhị quy trình tương quan trực tiếp cùng nhau, bổ sung cập nhật lẫn nhau.

(3) Sinh trưởng là ĐK của cải tiến và phát triển.

(4) Phát triển thực hiện thay cho thay đổi phát triển.

(5) Sinh trưởng là 1 phần của cải tiến và phát triển.

(6) Sinh trưởng thông thường ra mắt trước tiếp sau đó cải tiến và phát triển mới mẻ ra mắt.

A. 6.

B. 5

C. 4

D. 3

Xem thêm: chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể

Câu 3:

Ở thực vật với mạch, nước được vận trả kể từ rễ lên lá hầu hết theo đòi tuyến phố này sau đây?

A. Mạch rây

B. Tế bào chất

C. Mạch gỗ

D. Cả mạch mộc và mạch rây

Câu 4:

Khi nói đến những loại phía động của thân ái và rễ cây, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

B. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương

C. Thân phía sáng sủa âm và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm

D. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

Câu 5:

Loại tế bào phân sinh này tại đây chỉ mất ở thực vật 1 lá nõn tuy nhiên không tồn tại ở thực vật nhị lá mầm?

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sính lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Khi xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thì tiếp tục thực hiện phanh kênh này tại đây ở chùy xináp?

A. Kênh K+

B. Kênh Na+

C. Kênh Ca2+

D. Kênh H+