the instructor blew his whistle and

Câu hỏi:

30/03/2020 23,549

Bạn đang xem: the instructor blew his whistle and

A. off the runners were running   

B. off ran the runners  

Đáp án chủ yếu xác

C. off were running the runners   

D. the runners runs off  

Đáp án B

Đây nằm trong cấu hình hòn đảo ngữ với giới từ trên đầu mệnh đề hoặc câu. Khi giới kể từ hàng đầu câu thì không giống đối với những loại hòn đảo ngữ không giống này đó là tiếp tục hòn đảo nguyên vẹn cả động kể từ của công ty ngữ đó 

Tuy nhiên, nếu như công ty ngữ của câu nằm trong một trong các 7 đại kể từ sau: she, he, we, they, I, it, you thì tất cả chúng ta ko hòn đảo động kể từ lên tuy nhiên sở hữu giới từ trên đầu câu 

=> đáp án : off ran the runners

Tạm dịch: Trọng tài thổi bé và những vận khích lệ chạy

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People have used coal and oil to______electricity for a long time

A. bred   

B. raise   

C. cultivate   

D. generate

Câu 2:

My sister is a woman of______age

A. marriage   

B. married   

C. marrying   

D.marriageable  

Câu 3:

The festival has many attractions. It will include contemporary orchestra music and an opera. ____ , there will be poetry readings and theatrical presentations

A. Otherwise   

Xem thêm: cô nàng mạnh mẽ do bong soon

B. Furthermore  

C. Nevertheless  

D. On the other hand

Câu 4:

The fire______to have started in the furnace under the house

A. is believed   

B. that is believed  

C. they believed  

D. that they believe

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại each of the following exchanges

"Oops! I’m sorry for stepping on your foot" – “______.”

A. Never mind  

B. You don't mind  

C. You're welcome  

D. That's fine 

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response vĩ đại each of the following exchanges

“How tự you lượt thích your steak done?”  -  “_______.”

A. I don’t lượt thích it  

B. Very little   

C. Well done   

D. Very much  

Xem thêm: vườn sao băng thái lan

TÀI LIỆU VIP VIETJACK