the preparation by the time

Câu hỏi:

06/04/2020 48,741

Bạn đang xem: the preparation by the time

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The preparation __________ by the time the guest ___________

A. have finished- arrived

B. had been finished- arrived

Đáp án chủ yếu xác

C. had finished-were arriving

D. have been finished- were arrived

Đáp án B

Câu này thao diễn miêu tả 1 hành vi xẩy ra trước 1 hành vi không giống nhập quá khứ

Cáu trúc: S+ had + PP + by the time S+ V2/ed

Mệnh đề trước đem nghĩa thụ động vì thế công ty ngữ là “the preparation”

Đáp án B (Sự sẵn sàng trước tiếp tục xong xuôi trước lúc khách hàng cho tới.)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

If he had known her address, he _________ her to tát his birthday tiệc nhỏ last week.

A. would have invited

B. would have invite

C. will invite

D. would invite

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges

-“-“We’ll have to tát hurry if we want to tát finish this project on time.” “________”

A. OK. But I’ll Gọi you later

B. I’ll say we will

C. I’m tired. I’ll go home page early

D. What a wonderful idea

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

My quấn asked his son ___________ impolitely

Xem thêm: tử thần vùng texas 2022

A. didn’t behave

B. to tát behave

C. not behave

D. not to tát behave

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Be careful with your gun! You __________ wound somebody

A. must

B. need to

C. ought to

D. may

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bill asked his sister __________.

A. where would she go the following day

B. where you will go tomorrow

C. where you would go tomorrow

D. where she would go the following day

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges

Mrs. Smith: “__________”. - Mr. Brown: “Thank you. We are proud of him.”

A. Youi kid is naughty

B. Can we ask your child to tát take a photo?

C. Your child is just adorable

D. I can give your kid a lift to tát school

Xem thêm: phi vụ triệu đô hàn quốc tập 7

TÀI LIỆU VIP VIETJACK