we haven't reached the final

Câu hỏi:

14/03/2020 32,195

Bạn đang xem: we haven't reached the final

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

We haven’t reached the final _______ on the funding for scientific research yet.

B. decision 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Giải thích: Trước địa điểm trống không vô câu là tính kể từ “final” => cần thiết danh kể từ.

A: decides => động kể từ phân tách số ít

B: decision => danh từ

C: deciding => động kể từ dạnh V-ing

D: decisive => tính từ

Dịch nghĩa: Chúng tao vẫn ko tiếp cận ra quyết định ở đầu cuối về quỹ của phân tích khoa học tập.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The girls and the flowers _______ he painted were vivid.

A. who

B. which 

C. that

D. whose

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

After he ________ his homework, he went straight lớn bed.

A. has finished

B. was finished 

C. finished

D. had finished

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the most suitable response lớn complete each of the following exchanges.

Tom: “Sorry, I forgot lớn phone you last night” - Marry: “____________”

A. I have nothing lớn tell you

Xem thêm: những đứa con trong gia đình

B. Oh, poor me 

C. Never mind

D. You are absent-minded

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Today, women are increasingly involved _______ politics.

A. of

B. in 

C. from

D. with

Câu 5:

Mark the letter A B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word CLOSEST in meaning lớn the underlined word in each of the following questions.

Dissemination of information is frequently carried out via satellite through local or national TV network.

A. compilation

B. condensing

C. collection

D. dispersal

Câu 6:

Mark the letter            A., B, C or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

A beaver uses its strong front teeth lớn cur down trees and peel off its bark.

A. its strong

B. teeth 

C. peel off

D. its

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 10 chân trời sáng tạo

TÀI LIỆU VIP VIETJACK