we there when our father died

Câu hỏi:

13/03/2020 44,401

Bạn đang xem: we there when our father died

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

We _________there when our father died.

A. still lived

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Giải thích

“ When” dùng làm trình diễn miêu tả hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập quá khứ (when our father died)=> Thì quá khứ đơn

Still ( trạng từ) đứng trước động kể từ thường

Dịch

Chúng tôi vẫn sinh sống ở cơ khi phụ huynh Shop chúng tôi qua quýt đời

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

I haven't met my grandparents for five years.

A. I often met my grandparents five years ago

B. I last met my grandparents five years ago

C. I have met my grandparents for five years

D. I didn't meet my grandparents five years ago

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Her family and friends have given her lots of _________.

A. supports

B. support

C. supporters

D. supportive

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

He has been selling motorcycles_________.

A. in ten years

B. for ten years

Xem thêm: cô nàng mạnh mẽ do bong soon

C. ten years ago 

D. since ten years

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

He fell down when he _________towards the church.

A. run 

B. runs 

C. was running 

D. had run

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

By Christmas, I_________for you for 6 months.

A. shall work

B. shall have been working

C. have been working

D. shall be working

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very ____boy.

A. stubborn

B. mischievous

C. spoiled

D. bright

Xem thêm: đại chiến giữa người và thần

TÀI LIỆU VIP VIETJACK