we were pretty disappointed with the quality of the food.

Câu hỏi:

27/08/2021 71,580

Bạn đang xem: we were pretty disappointed with the quality of the food.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

We were pretty disappointed with the quality of the food

B. rather

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: We were pretty disappointed with the quality of the food. (Chúng tôi khá tuyệt vọng với quality đồ ăn thức uống.)

A. highly (adv.): cao

B. rather (adv.): khá, hơi

C. extremely (adv.): cực kỳ kỳ

D. very (adv.): rất

Vậy pretty sở hữu nghĩa tương đương với phương án B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

It is unnecessary for you đồ sộ finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have đồ sộ finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

B. put in position

Xem thêm: một khung dây hình vuông cạnh 20cm

C. well repaired

D. delivered đồ sộ the customer

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way đồ sộ solve that problem is đồ sộ keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

D. Yes, I think much

Xem thêm: đề minh hoạ địa 2023

TÀI LIỆU VIP VIETJACK