when i came to visit her last night

Câu hỏi:

29/03/2020 23,639

Bạn đang xem: when i came to visit her last night

Choose the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

When I came lớn visit her last night, hs ______a bath.

D. was having

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Kiến thức: Câu ĐK loại 2

Giải thích:

Câu ĐK loại 2: thao diễn mô tả vấn đề ngược với thực tiễn ở hiện tại tại.

Cấu trúc: If + S (chủ ngữ) + V (động kể từ ở thì quá khứ đơn), S + would/ could/ should/ might + V.

Chỉ đem D chính cấu hình cơ vì thế “won” là vượt lên trên khứ của động kể từ “win” (win/won/ won)

Tạm dịch: Nếu tôi trúng xổ số kiến thiết, tôi tiếp tục cho chính mình 1 nửa số chi phí.

Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

My mother takes responsibility________running the household

A. about

B. with

C. at 

D. for

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

His achievements were partly due lớn the ____ of his wife.

A. assistance

B. assisted

C. assist

D. assistant

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

If  I won the lottery, I ______you half the money.

A. had given

Xem thêm: người mẹ tồi của tôi tập 3

B. give

C. gave

D. would give

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Pointing at someone is considered rude in communication.

A. impolite

B. humorous

C. polite

D. generous

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

“ Don’t forget lớn vì thế your homework”, the teacher told us.

A. The teacher reminded us not lớn forget lớn vì thế your homework. 

B. The teacher told us vì thế not lớn forget lớn vì thế our homework. 

C. The teacher told us lớn not forget lớn vì thế our homework. 

D. The teacher reminded us not lớn forget lớn vì thế our homework.

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Reagan___an actor years ago.

A. was said having been

B. is said lớn being 

C. is said lớn have been

D. was said being

Xem thêm: khu vườn bí mật

TÀI LIỆU VIP VIETJACK